Obchodní podmínky

„Partner“je obchod s potravinami, či drogistickým zbožím, či jiným zbožím využívaným v domácnosti, či zahradě nebo jiný partner poskytující služby v oblasti prodeje potravin, drogerie, domácích a zahrádkářských potřeb a produktů podobných či odvozených a lze u něj veřejně veškeré takové produkty nakupovat.

„Produkt“ je jakékoliv zboží charakteru potravinářského, drogistického nebo zboží, které je využitelné v dílně, zahradě anebo se jedná o produkty domácích potřeb. Dále také jakékoliv zboží, či potraviny pro všechny druhy zvířat.

Kupní smlouva“ je smlouva ve věci koupě produktů a doručovací služby těchto produktů.

„Objednatel“ je osoba, která využije služeb objednání Produktů prostřednictvím webu www.nakuptemi.cz, emailem, sms, či telefonní číslo na tomto webu uvedené

Objednávka je závazné a neodvolatelné objednání doručení produktů prostřednictvím webu www.nakuptemi.cz, emailem, sms, či telefonní číslo na tomto webu uvedené

Identifikace Nakuptemi

Miloš Šubert
Jaroslava Foglara 10
63900 Brno
IČ: 66520517

Popis služeb Nakuptemi

1.1. Nakuptemi poskytuje platformu, kde Objednatel nakupuje u Partnera produkty a doručovací služby dle své volby. Nakuptemi poskytuje doručovací služby v souvislosti s nákupem produktů u určitých Partnerů.  

1.2. Objednatel vybírá produkty a služby Partnera, které si přeje koupit, a závazně je objednává za podmínek, o nichž je předem informován (dále jen „Objednávka“). Jakmile je Objednávka doručena a Nakuptemi ji potvrdí, Objednatel a Nakuptemi uzavírají právně závaznou smlouvu o poskytnutí doručovacích služeb, které si objedná objednatel prostřednictvím telefonu, sms, emailu, elektronického formuláře na webu www.nakuptemi.cz. Nakuptemi neodpovídá za dostupnost Produktů u Patrnerů. V případě, že Produkt u Partnera není k dispozici není Nakuptemi povinen, ale je oprávněn na svůj náklad zajišťovat chybějící Produkt nebo Produkty u jiného Partnery. Chybějící Produkt se nepovažuje za vadu služby doručení Produktů. V případě ukončení prodeje Produktu je Nakuptemi oprávněn nahradit chybějící Produkt nejbližším obdobným Produktem obdobné kvality (například namísto rohlíků dodat housky stejného složení).

1.3. Nakuptemi je odpovědná za poskytnutí doručovacích služeb, které si u ní Objednatel objedná v rámci Objednávky, jak je uvedeno v těchto Podmínkách poskytování služeb. 

1.4. Odeslaná Objednávka je závazná a Objednatel ji již nemůže zrušit nebo měnit. Objednatel souhlasí a prohlašuje, že byl poučen dle § 1837, písm. a) občanského zákoníku, že nemá právo odstoupit od smlouvy po odeslání Objednávky, neboť Nakuptemi ihned po doručení objednávky (telefonicky, sms, emailem, prostřednictvím elektronického formuláře) započne s plněním. Proto si objednávku produktů a služeb před odesláním pečlivě zkontrolujte. 

2. Platby

2.1. Objednatel platí kupní cenu uvedenou v Objednávce odpovídajícím způsobem, který se nabízí v rámci způsobů platby na webu Nakuptemi.cz. Závazek Objednatele uhradit příslušnou částku vzniká při odeslání Objednávky jakýmkoliv způsobem (telefonicky, sms, emailem, prostřednictvím formuláře).

2.2. Objednatel je oprávněn splnit svůj závazek uhradit kupní cenu pouze převodem v rámci internetového bankovnictví, prostřednictvím platební karty online anebo na místě při předání objednaných produktů. 

2.3. Platba bude zúčtována v rámci převodu z účtu Objednatele na účet Nakuptemi, z kreditní karty Objednatele zadané při objednávce nebo vyúčtována při dodání Objednávky. Nakuptemi je oprávněna provést blokaci příslušné částky na kreditní kartě Objednatele. Nakuptemi využívá pro účely zpracování plateb služby třetí strany. 

2.4 Platba převodem na účet je primárním způsobem placení. Objednatel po provedení Objednávky obdrží poté, co bude proveden nákup objednaných Produktů, kopii účtenky za nákup objednaných Produktů. K této částce bude připočítána cena za služby dle platného ceníku, uvedeného na stránkách www.nakuptemi.cz a takovou finální finanční částku uhradí Objednatel na účet Nakuptemi. Poté co částku uhradí a ta bude připsána na účet Nakuptemi.cz anebo Objednatel pošle potvrzení o odeslané platbě emailem, či mms zprávou na příslušné kontakty Nakuptemi. Následně bude Objednávka doručena. Je také možné oznámit telefonicky/emailem/sms, že platba byla provedena a toto prokázat na místě při doručení Objednávky kurýrem Objednatele. Pokud nebude prokázána platba za realizovanou Objednávku, není Nakuptemi povinno objednané produkty předat.

3. Doručení Objednávky 

3.1. Pokud si Objednatel objedná doručení Objednávky prostřednictvím Služby Nakuptemi, bude Objednávka doručena na místo, které Objednatel potvrdil nebo uvedl. Objednatel musí v rámci objednávky uvést adresu dodacího místa. Doručovací služby pro Objednatele zajišťuje Nakuptemi.

3.2. Objednatel musí být dostupný na telefonním čísle, které uvede v rámci Objednávky. Pokud není na uvedeném telefonním čísle dostupný, Nakuptemi je oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat Objednateli plnou cenu dle Objednávky.  

3.3. Objednatel je oprávněn objednat doručení Objednávky co nejdříve (standardní metoda doručení), nebo v určitou předem dohodnutou dobu. 

3.4. Standardní doručení: Objednatel musí být přítomen na místě potvrzeném v Objednávce v době mezi zadáním Objednávky a doručením objednaných produktů. Není-li Objednatel přítomen na potvrzeném místě, kurýr s objednanými produkty čeká po dobu pěti minut; po dvou marných pokusech kurýra o kontaktování Objednatele je Nakuptemi oprávněn dodávku zrušit a naúčtovat Objednateli plnou cenu dle Objednávky.

3.5. Doručení v předem stanovenou dobu: Objednatel musí být přítomen na potvrzeném místě deset minut před uvedenou dobou doručení až do okamžiku doručení, aby převzal a poskytnout potřebnou součinnost k převzetí Produktů. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno Produkty doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním Produktů, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení. 

4. Časový odhad

4.1. Jakýkoli čas dodání nebo časový okamžik, který Nakuptemi oznámí v potvrzení Objednávky, je pouhý odhad. Nezaručuje se, že Objednávka bude doručena v odhadovaný čas. Dobu doručení produktů mohou ovlivnit i různé faktory jako je třeba dopravní zácpa, dopravní špička a povětrnostní podmínky, či zavření nejbližšího partnera nebo vyčerpání objednaného Produktu v místě nejbližšího Partnera.  

5. Doplňující ustanovení týkající se využívání Služby Nakuptemi

5.1. Službu Nakuptemi smí využívat pouze osoby starší 18 let.  

5.2. Objednatel bude při využívání Nakuptemi dodržovat veškerá platná pravidla a předpisy, včetně pravidel a předpisů týkajících se prodeje alkoholu a tabáku. Doručení alkoholu může být odmítnuto, pokud Objednatel není schopen předložit kurýrovi Nakuptemi, který Objednávku doručuje, platný průkaz s fotografií prokazující, že mu je minimálně 18 let. 

5.3. Nakuptemi svou doručovací službu neustále rozvíjí a je oprávněna měnit, zčásti nebo zcela, či odstranit jejich různé části, včetně vlastností, produktů a Partnerů spolupracujících v jejich rámci.

5.4. Při využívání Služby Nakuptemi může Objednatel narazit na obsah či informace, které mohou být nepřesné, neúplné, neplatné, zavádějící, protiprávní, urážlivé či jiným způsobem škodlivé. Nakuptemi není odpovědná za obsah a informace třetí strany (včetně Partnerů) ani za jakoukoli škodu plynoucí z využívání tohoto obsahu nebo informací nebo odvolání se na ně.  

5.5. Objednatel je odpovědný za opatření a údržbu jakéhokoli zařízení či vybavení (např. telefonu) a připojení nezbytného pro přístup a využívání Služeb Nakuptemi a veškeré související poplatky. 

5.6. Nakuptemi je oprávněna zrušit jeho Objednávky Objednatele pokud Objednatel (i) zneužije nebo způsobí škodu nebo jedná v neprospěch Nakuptemi anebo Partnerů nebo Nakuptemi nebo jejích zaměstnanců, (ii) se Nakuptemi důvodně domnívá, že při využívání Služeb Nakuptemi jedná Objednatel podvodně, (iii) Objednatel zadá falešnou Objednávku (např. nezaplatí nebo není přítomen v místě doručení nebo vyzvednutí za účelem převzetí Objednávky) nebo jiným způsobem nedodrží své závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb; (iv) existují důvodné pochyby o správnosti nebo pravosti Objednávky.

5.7. Správcem osobních údajů Objednatelů je Miloš Šubert, Jaroslava Foglara 10, 63900 Brno, IČ: 66520517, není-li uvedeno jinak. Zpracovává veškeré osobní údaje Objednatelů, které od nich získá, v souladu se svými zásadami o ochraně osobních údajů.

6. Doba trvání a ukončení

6.1. Tyto Podmínky poskytování služeb jsou platné jako závazná dohoda mezi Nakuptemi a Objednatelem, a to až do odvolání, po celou dobu, po kterou Objednatel služeb Nakuptemi využívá.

6.2. Nakuptemi je oprávněno kdykoli trvale či dočasně ukončit poskytování Služby Nakuptemi, a to zejména v případech, kdy v důsledku vyšší moci není možní Objednávku splnit.  

7. Reklamace

7.1. Prosím, vezměte na vědomí, že Služba Nkuptemi.cz může být kdykoli přerušena nebo trvale ukončena. Služba může být také dočasně pozastavena, a to zejména z důvodů vylučujících odpovědnost.  

7.2. V případě jakýchkoli vad (doručení) Objednávky je Objednatel oprávněn a povinen toto sdělit ihned při převzetí Produktů a je povinen si Produkty a jejich soulad s Objednávkou, stejně jako neporušenost obalů a množstevní vady zjistit při převzetí ihned zkontrolovat. Na pozdější reklamace nebo jakékoliv nároky z vadného plnění nebude, jakkoliv brán zřetel.

Nakuptemi zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího s uvedením, doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky. Lhůta pro vyřízení reklamace spotřebitelem činí třicet dní.

Kupující bere na vědomí, že Nakuptemi nenese odpovědnost za dostupnost webové stránky. Nakuptemi upozorňuje, že informace na webové stránce jsou zčásti přebírány od třetích stran a mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. Nakuptemi tedy nemůže bezvýhradně garantovat správnost obsahu webové stránky.

8. Rozhodné právo a řešení sporů

8.1. Tyto Podmínky poskytování služeb se řídí a budou vykládány v souladu s českým právem.

8.2. Spory plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb rozhodne věcně a místně příslušný soud v Brně.

8.3 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line)

9. Změny

9.1. Tyto Podmínky poskytování služeb mohou být měněny. 

9.2 Nakuptemi zveřejňuje upravené znění Podmínek poskytování služeb na svých internetových stránkách a informuje Objednatele o jejich změně tím, že je zveřejní na webových stránkách www.nakuptemi.cz

Změna okolností: Obě smluvní strany na sebe přebírají nebezpeční změny okolnosti, a ustanovení § 1765 odst. 1 a 1766 OZ se nepoužije.

Neúměrné krácení: Kupující prohlašuje, že si je vědom skutečné hodnoty poskytnutého plnění a bezvýhradně souhlasí se sjednanou cenou plnění

10. Postoupení

10.1. Provozovatel Nakuptemi.cz –  Miloš Šubert, Jaroslava Foglara 10, 63900 Brno, IČ: 66520517, je oprávněn postoupit, jako celek či zčásti, svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb přidružené společnosti nebo právnímu nástupci nebo kupujícímu nebo nabyvateli jeho obchodních aktiv souvisejících se službou Nakuptemi bez předchozího souhlasu Objednatele.  

10.2. Objednatel není oprávněn postoupit, jako celek či zčásti, jakákoli svá práva a závazky plynoucí z těchto Podmínek poskytování služeb.  

Zásady zpracování osobních údajů při podnikatelské činnosti pro zákazníky, dodavatele, marketing a návštěvníky webových stránek

Miloš Šubert, Jaroslava Foglara 10, 63900 Brno, IČ: 66520517 jakožto provozovatel Nakuptemi.cz (dále též jen „Společnost“) věnuje ochraně osobních údajů velkou pozornost. V souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (dále též jen „nařízení“ nebo „GDPR“) jsme se proto rozhodli vydat tyto Zásady zpracování osobních údajů (dále jen „Zásady“).

Účelem tohoto dokumentu je především poskytnout informace o tom, jaké osobní údaje Společnost jako správce zpracovává o fyzických osobách při podnikatelské činnosti, jakým způsobem, k jakým účelům a jak dlouho, komu a z jakého důvodu je může předat, a rovněž informovat o tom, jaká práva fyzickým osobám v souvislosti se zpracováním jejich osobních údajů náleží.

Tyto Zásady se týkají zpracování osobních údajů:

 • našich zákazníků a uživatelů služeb,
 • našich dodavatelů a obchodních partnerů
 • zástupců těchto zákazníků (uživatelů), dodavatelů a obchodních partnerů či jejich kontaktních osob,
 • zájemců o naše služby,
 • osob, kterým zasíláme obchodní sdělení a
 • návštěvníků našich webových stránek.
 1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je Společnost (identifikační údaje Společnosti viz výše).

Kontaktní údaje, kam můžete směřovat své dotazy a požadavky ohledně zpracování osobních údajů:

poštovní adresa:                    Miloš Šubert, Jaroslava Foglara 10, 63900 Brno, IČ: 66520517

e-mail:                         ano@nakuptemi.cz

webové stránky:        www.nakuptemi.cz

 • Kategorie osobních údajů

Osobním údajem je jakákoli informace, která se vztahuje k fyzické osobě, kterou je Společnost schopná identifikovat.

V souvislosti s podnikáním Společnost nakládá s následujícími typy (kategoriemi) osobních údajů[1]:

 1. Kontaktní údaje

Takové údaje jsou nutné pro uzavření a plnění smlouvy mezi Společností a vámi nebo jednání o takové smlouvě. Jedná se zejména o váš akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání, podpis apod. Jde i o akademický titul, jméno a příjmení, funkci a podpis vašich zástupců či pověřených osob.

Kontaktní údaje zpracováváme proto, abychom Vás mohli v případě potřeby v souvislosti se smlouvou kontaktovat, jedná se zejména o telefonní číslo a e-mail váš a vašich zástupců či pověřených osob.

 • Údaje o službách

Zpracováváme údaje o tom, jaké služby si u nás objednáváte.

 • Platební údaje

Zpracováváme číslo vašeho bankovního účtu a údaje našich zákazníků, abychom mohli identifikovat došlé platby.

 • Fakturační údaje

Zpracováváme údaje, jako jsou jméno a příjmení odpovědné osoby objednatele, fakturační adresa, údaje o poskytnuté službě a jejich ceně, nezbytné proto, abychom vám mohli vystavit vyúčtování a mohli splnit povinnost vést účetnictví.

 • Komunikace mezi Společností a zákazníkem

Tyto údaje vznikají při komunikaci související s poskytováním služeb a zboží mezi Společností a zákazníkem. Jedná se o zápisy osobní komunikace se zákazníkem, písemnou a elektronickou komunikaci se zákazníkem.

 • Údaje při registraci na webových stránkách

Jde o údaje, které zadáte při registraci na našich webových stránkách, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firma, datum narození, IČO, DIČ, adresa trvalého pobytu, adresa sídla nebo místa podnikání.

 • Cookies

Pomocí cookies získáváme informace při použití webových stránek Společnosti. Jde o záznamy chování na webových stránkách získané z cookies v případě povolení cookies ve webovém prohlížeči. Tyto údaje jsou zpracovány pro provoz webových stránek Společnosti, měření návštěvnosti stránek a internetovou reklamu.

 • Databáze zákazníků a zájemců

Pokud jsme již s někým navázali obchodní kontakt, uchováváme v naší databázi jeho identifikační a kontaktní údaje, jako je akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail. Tyto údaje využíváme ke komunikaci, plnění smluv a uzavírání smluv nových.

 • Údaje pro marketingové účely

Pro marketingové účely využíváme databázi našich stávajících zákazníků, jakož i seznam osob, které se našimi zákazníky teprve mohou stát. V tomto seznamu máme jejich akademický titul, jméno a příjmení, název, obchodní firmu, IČO, adresu trvalého pobytu, adresu sídla nebo místa podnikání, telefonní číslo a e-mail.

Obchodní sdělení rozesíláme formou listinné korespondence, e-mailu, internetu, mobilních aplikací a sociálních sítí.

V ostatních případech jsou tyto údaje používány na základě vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

 • Jednání o pracovní smlouvě

Pokud se rozhodnete ucházet se u nás o zaměstnání, budeme potřebovat po dobu jednání o uzavření pracovní či jiné pracovněprávní smlouvy vaše identifikační a kontaktní údaje, jakož i údaje o vašem vzdělání, schopnostech a dovednostech a dosavadní praxi, které nám předáte formou životopisu a motivačního dopisu.

 • Účel a právní základ zpracování a doba zpracování

Vaše údaje zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném pro příslušný účel – např. abychom mohli poskytnout službu spočívající v dodání produktů, které si objednáte u nás jako u přepravce. Jsou to i případy, kdy sjednáváme novou objednávku, či kupní smlouvu. Povinnost zpracovávat vaše údaje nám stanoví i řada právních předpisů, např. zákon o účetnictví, o DPH, o daních z příjmů atp.

Rozsah zpracovávaných údajů závisí na účelu zpracování. Pro některé účely je možné zpracovávat údaje přímo na základě smlouvy, oprávněného zájmu Společnosti nebo na základě zákona, pro jiné pouze na základě vašeho souhlasu. Ke zpracování osobních údajů z důvodu plnění smlouvy, plnění zákonných povinností a z důvodu oprávněných zájmů Společnosti váš souhlas nepotřebujeme. Osobní údaje pro tyto činnosti jsou zpracovány v rozsahu nutném pro naplnění těchto účelů a po dobu nutnou k jejich dosažení. Poté jsou osobní údaje vymazány či anonymizovány.

Jedná zejména o tyto účely a právní základy zpracování rozdělené dle jednotlivých kategorií osobních údajů:

Kategorie osobních údajů[2]ÚčelPrávní základ zpracování
Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahyJednání o uzavření smlouvy  Zpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahyÚdaje o zboží a službách a dodací údajePlatební údajeFakturační údajePlnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, vyúčtování, fakturaceZpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů
Platební údajeIdentifikace a prokázání původu platebZpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Společnosti a pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví. Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost v souladu s právním řádem a subjekt údajů (zákazník) by nemohl obdržet od Společnosti zboží či službu.  
Fakturační údaje  Vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daníZpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Společnost vztahuje – povinnost vést účetnictví, povinnost platit daně
8. Údaje pro marketingové účelyZasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách SpolečnostiOchrana oprávněných zájmů Společnosti. Oprávněný zájem Společnosti je potvrzen tím, že toto použití údajů je povoleno ustanovením článku 16 odst. 2 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích.
9. Údaje pro marketingové účelyJiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb, Telemarketing.Subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů
Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahyÚdaje o službách a dodací údajePlatební údajeFakturační údajeÚdaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem  Vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osobOchrana oprávněných zájmů Společnosti. Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů a jejich předání např. právnímu zástupci a soudu by Společnost nebyla schopna uplatnit své nároky či se bránit žalobám a nárokům jiných osob.  
15. Údaje po jednání o pracovní smlouvěNábor nových zaměstnanců do SpolečnostiZpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Údaje získané při registraci na webových stránkáchUžívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání webového rozhraní/objednacího systému /e-shopuZpracování je nezbytné pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů
Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných SpolečnostíUskutečnění přenosu elektronické komunikace, nebo pro poskytování služby prostřednictvím webových stránek Společnosti, nebo pro měření návštěvnosti webových stránek Společnosti.Ochrana oprávněných zájmů Společnosti Oprávněný zájem Společnosti je potvrzen tím, že toto použití údajů je povoleno ustanovením článku 8 odst. 1., písm. a), c), d) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích
Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google apod.)Internetová reklamaSubjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů pomocí nastavení internetového prohlížeče. Článek 8 odst. 1., písm. b) NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích
Databáze zákazníků a dodavatelůKomunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisuOchrana oprávněných zájmů Společnosti. Zásah do práv subjektu údajů je přiměřený danému účelu. Bez uvedených osobních údajů by Společnost nebyla schopna vykonávat podnikatelskou činnost a subjekt údajů by nemohl obdržet dosáhnout řešení reklamací, poskytnutí servisních služeb.  

Vaše údaje používáme a uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, kterou nám to ukládají právní předpisy, nebo je potřebujeme k ochraně našich práv. Máme nastavena vnitřní pravidla archivace, která zajišťují, že údaje nedržíme déle, než jsme oprávněni.

Obecně, základní údaje a údaje o produktech a službách jsme povinni uchovávat na základě zákonů, např. o účetnictví nebo daňových zákonů. Např. faktury mají být uchovávány 10 let od jejich vystavení. Z důvodu nutnosti doložit právní důvod pro vystavení faktur jsou po dobu 10 let ode dne ukončení smlouvy archivovány i smlouvy. 

Po dobu 3-5 let uchováváme údaje z důvodu našich oprávněných zájmů, zejména pro případ, že bychom museli předkládat důkazy v soudním sporu, a to s ohledem na promlčecí lhůty podle současného občanského zákoníku.

Pokud používáme údaje na základě vašeho souhlasu, činíme tak pouze po dobu, po kterou tento souhlas trvá, nemáme-li poté jiný zákonný důvod.

Konkrétní doby zpracování jednotlivých kategorií osobních údajů pro jednotlivé účely obsahuje níže uvedená tabulka.

Kategorie osobních údajů[3]ÚčelDoba zpracování – uchovávání
Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahyJednání o uzavření smlouvy  1 rok od konce jednání o smlouvě
2. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy Údaje o zboží a službách a dodací údajePlatební údajeFakturační údajePlnění uzavřené smlouvy – dodání zboží, poskytování služeb, řešení reklamací, fakturace3 roky od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
6. Platební údajeIdentifikace a prokázání původu plateb3 roky od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
7. Fakturační údaje  Vystavení účetního či daňového dokladu, vedení účetnictví, placení daní3 roky od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká
8. Údaje pro marketingové účelyZasílání obchodních sdělení elektronickou poštou stávajícím zákazníkům Společnosti o stejných nebo obdobných výrobcích či službách Společnosti1 roky od posledního poskytnutí naší služby nebo zakoupení našeho zboží
Údaje pro marketingové účelyJiný než výše uvedený marketing výrobků nebo služeb, Telemarketing.Po dobu, po kterou nám je souhlas platně udělen – standardně 3 roky.   Samotný souhlas a změnu či odvolání souhlasu uchováváme z titulu našich oprávněných zájmů po celou dobu platnosti souhlasu a 5 let poté, co zanikl.
10. Identifikační a kontaktní údaje pro smluvní vztahy 11. Údaje o zboží a službách a dodací údaje 12. Platební údaje 13. Fakturační údaje 14. Údaje z komunikace mezi Společností a zákazníkem  Vymáhání pohledávek, obrana proti nárokům jiných osob3 roky od konce účetního období, kterého se dokument obsahující osobní údaje týká. Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost doklady a údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá. Pokud se doklad vztahuje k nezaplacené pohledávce či nesplněnému závazku, uschovává Společnost doklady a údaje do konce prvního účetního období následujícího po účetním období, v němž došlo k zaplacení pohledávky nebo ke splnění závazku.
15. Údaje po jednání o pracovní smlouvěNábor nových zaměstnanců do SpolečnostiPo dobu jednání o pracovní smlouvě, dále pouze pokud o to uchazeč požádá
Údaje získané při registraci na webových stránkáchUžívání webových stránek Společnosti – registrace umožňuje snazší používání e-shopuPo dobu trvání registrace
Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných SpolečnostíUskutečnění přenosu elektronické komunikace, nebo pro poskytování služby prostřednictvím webových stránek Společnosti, nebo pro měření návštěvnosti webových stránek Společnosti.Po dobu používání webové stránky Společnosti
Cookies – informace získané pomocí cookies ukládaných třetími stranami (Google apod.)Internetová reklamaPo dobu nastavenou ve vašem internetovém prohlížeči
Databáze zákazníků a dodavatelůKomunikace, plnění smluv, uzavírání smluv nových, řešení reklamací a servisu3 roky od konce plnění smlouvy Pokud záruční lhůta nebo reklamační řízení je delší, uschovává Společnost údaje po dobu, po kterou tato lhůta běží nebo toto řízení trvá.  
 1. Zdroje osobních údajů

Zpracováváme údaje, které jsme od vás obdrželi, dále pak údaje z veřejně dostupných zdrojů a rejstříků, např. z živnostenského rejstříku, i údaje od třetích stran, např. kontrola bonity klienta.

 1. Příjemci osobních údajů

Společnost při plnění svých závazků a povinností ze smluv využívá odborné a specializované služby třetích osob. Pokud tito dodavatelé zpracovávají osobní údaje předané od Společnosti, mají postavení zpracovatelů osobních údajů a zpracovávají osobní údaje pouze na základě smlouvy a dle pokynů od Společnosti a nesmí je využít jinak.

Jde o:

 • Poskytovatelé platebních služeb
 • společnosti zabývající se správou a vymáháním dlužných pohledávek,
 • právní zástupce, notáře a exekutory,
 • auditory,
 • správce IT systémů,
 • dodavatel internetové reklamy.

Každý takový subjekt pečlivě vybíráme a s každým uzavíráme smlouvu o zpracování osobních údajů, ve které má zpracovatel stanoveny přísné povinnosti k ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Zpracovateli jsou společnosti se sídlem jak na území České republiky, tak se sídlem v členském státě Evropské unie.

Nepředáváme vaše osobní údaje příjemcům či zpracovatelům mimo území Evropské unie.

Společnost v rámci plnění svých zákonných povinností předává osobní údaje též správním orgánům a úřadům stanoveným platnou legislativou, jelikož některé orgány veřejné správy a další organizace jsou oprávněny vyžádat si informace o vás. Jde zejména o soudy, Policii ČR a jiné. Údaje poskytujeme výhradně jen tehdy, pokud oprávnění vyžádat si tyto údaje umožňuje zákon.

Společnost zpracovává osobní údaje ručně (v papírové podobě) i automatizovaně prostřednictvím IT systémů. 

 1. Informace o právech subjektů údajů

Vaše údaje zpracováváme transparentně, korektně a v souladu se zákonem. Máte právo na přístup ke svým údajům, na vysvětlení, jakož i další práva, pokud se domníváte, že zpracování není v pořádku.

Veškerá svá níže uvedená práva, námitky či požadavky (samozřejmě s výjimkou práva podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, které můžete uplatnit jen u něj) můžete uplatnit dopisem doručeným na adresu sídla Společnosti nebo e-mailem na adresu: ano@nakuptemi.cz. Pokud uplatníte některé ze svých práv a my budeme mít důvodné pochybnosti o vaší totožnosti, můžeme požádat o poskytnutí dodatečných informací nezbytných k jejímu potvrzení. 

V případě, že nějaké právo, žádost či námitku uplatníte, bude-li váš požadavek oprávněný, přijmeme jemu odpovídající opatření bezodkladně a nejpozději do jednoho měsíce od doručení vaší žádosti. Jinak vás budeme v téže lhůtě informovat o důvodech nepřijetí opatření a o možnosti podat stížnost u dozorového úřadu a žádat o soudní ochranu. Tuto lhůtu je možné v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o další dva měsíce. Budeme vás v takovém případě informovat o jakémkoliv prodloužení do jednoho měsíce od obdržení žádosti spolu s důvody pro tento odklad.

Jestliže podáte žádost v elektronické formě, poskytneme vám informace rovněž v elektronické formě, je-li to možné, pokud nepožádáte o jiný způsob.

Informace a veškerá sdělení a úkony se poskytují a činí bezplatně. Jsou-li vaše žádosti zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, můžeme od vás požadovat přiměřený poplatek zohledňující administrativní náklady spojené s poskytnutím požadovaných informací nebo sdělení nebo s učiněním požadovaných úkonů nebo odmítnout žádosti vyhovět.

Jedná se o následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům

Jestliže nás požádáte, obdržíte od nás potvrzení, zda zpracováváme vaše osobní údaje, a v kladném případě i:

 • kopii vašich osobních údajů, které máme,
 • informace o:
  • účelech, pro které je zpracováváme,
  • kategoriích zpracovávaných osobních údajů,
  • příjemcích, kterým vaše osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
  • plánované době zpracování (uchovávání) vašich osobních údajů,
  • o existenci práva požadovat od nás opravu nebo výmaz vašich osobních údajů, omezení jejich zpracování nebo vznést námitku proti tomuto zpracování,
  • právu podat stížnost u dozorového úřadu,
  • o veškerých dostupných informacích o zdroji osobních údajů, pokud jsme je nezískali od vás,
  • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování,
  • o vhodných zárukách, pokud bychom předávali vaše osobní údaje mimo EU (což ale neděláme).
 • Právo na opravu nepřesných údajů

Máte právo upozornit nás na nepřesné, zastaralé nebo neúplné osobní údaje. V takovém případě je samozřejmě opravíme. Po dobu, než ověříme přesnost vašich údajů, omezíme jejich zpracování (viz bod 4. níže). S přihlédnutím k účelům, pro které jsou údaje zpracovávány, máte právo, abychom také doplnili neúplné údaje.

 • Právo vznést námitku

Můžete kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které používáme z důvodu našeho oprávněného zájmu.

Dokud nebude ověřeno, že máme závažné oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů, jejich zpracování omezíme, ledaže by takové zpracování bylo nutné pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se ukáže, že důvody pro zpracování vašich osobních údajů nemáme, vaše osobní údaje vymažeme, ledaže budete požadovat jejich uchování.

Můžete také kdykoli vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu přímého marketingu, a my používání vašich údajů pro tyto účely ukončíme.

 • Právo na omezení zpracování

V některých případech jsme povinni omezit zpracování vašich osobních údajů. To znamená, že vaše osobní údaje u nás budou uloženy a my s nimi nebudeme jinak nakládat, ledaže nám k tomu dáte souhlas nebo je to nezbytné z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků nebo z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby.

K omezení zpracování osobních údajů jsme povinni přistoupit, pokud:

 • pokud budete popírat přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, abychom mohli přesnost osobních údajů ověřit;
 • vyjde najevo, že zpracování vašich osobních údajů je protiprávní a vy odmítnete jejich výmaz a místo toho nás požádáte o omezení jejich použití;
 • my již vaše osobní údaje nebudeme nepotřebovat, ale vy nás požádáte, abychom si je ponechali pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů, dokud nebude ověřeno, zda naše oprávněné důvody pro zpracování vašich osobních údajů převažují nad vašimi oprávněnými důvody pro to, aby údaje byly vymazány.
 • Právo na výmaz

Máte právo na výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud:

 • vaše osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
 • odvoláte souhlas, na jehož základě byly údaje podle zpracovávány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování;
 • vznesete námitky proti zpracování vašich osobních údajů pro účely našich oprávněných zájmů a vyjde najevo, že naše důvody pro zpracování nejsou závažné;
 • vznesete námitky proti zpracování osobních údajů pro přímý marketing;
 • osobní údaje byly námi zpracovány protiprávně;
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti, kterou nám právo ukládá;
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti dítěti.

Upozorňujeme však, že jsou případy, kdy povinnost vymazat vaše osobní údaje (i když je splněna některá shora uvedená podmínka) nemáme, například pokud údaj potřebujeme pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 • Právo na přenositelnost

Jestliže vaše osobní údaje zpracováváme automatizovaně (tj. pomocí výpočetní techniky) na základě smlouvy nebo vašeho souhlasu a požádáte nás o to, předáme vám vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu. Pokud budete chtít, předáme tyto údaje přímo jinému správci, kterého určíte, je-li to technicky proveditelné.

V případě, že by výkonem tohoto práva mohlo dojít k nepříznivému dotčení práv a svobod třetích osob, nelze vaší žádosti vyhovět.

 • Právo na odvolání souhlasu

V případech, kdy ke zpracování vašich údajů potřebujeme váš souhlas, jste oprávněni tento souhlas kdykoli odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na zpracování vašich údajů po dobu, co byl tento souhlas vámi platně udělen, ani na zpracování vašich údajů z jiných právních důvodů, pokud se aplikují (např. dodržování právních povinností nebo pro účely našich oprávněných zájmů).

 • Právo obrátit se na orgán ochrany

Pokud se domníváte, že zpracováním vašich osobních údajů bylo porušeno nařízení nebo jiný právní předpis, máte právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz) a podat u něj stížnost.

 • Právo omezit marketingová sdělení

Pokud jste nám udělili souhlas pro marketing nebo vám z jiného titulu od nás chodí obchodní nabídky, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat nebo se ze zasílání nabídek odhlásit následujícími způsoby:

– přímo v našich obchodních sděleních je včleněna možnost zastavení jejich zasílání,

– pokud již nechcete, abychom vám telefonovali, v rámci hovoru nám to řekněte,

– můžete nám také na naší pobočce nebo písemně sdělit, že si již nepřejete dostávat nabídky.

Dovolujeme si vás upozornit, že pokud omezíte marketing, můžeme vás nadále kontaktovat kvůli servisu, reklamacím a poskytování služeb, které jste si objednali.

Společnost neustanovila pověřence pro ochranu osobních údajů.


[1] Některé osobní údaje spadají do více kategorií, takže se mohou v přehledu i vícekrát opakovat.

[2] Čísla kategorií osobních údajů uvedená v tomto sloupci odpovídají číslům kategorií uvedeným v článku II. těchto Zásad.

[3] Čísla kategorií osobních údajů uvedená v tomto sloupci odpovídají číslům kategorií uvedeným v článku II. těchto Zásad.